ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Προώθηση οίνων ΠΟΠ ΝΕΜΕΑ, ΠΟΠ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ, ΠΓΕ ΑΡΚΑΔΙΑ σε τρίτες χώρες (Κίνα)

1. Αναθέτων φορέας: Η Εταιρεία ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, ως επικεφαλής της προσωρινής ένωσης παραγωγών ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ και ΔΡΥΟΠΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου οργανισμού εκτέλεσης του Προγράμματος «Προώθηση οίνων ΠΟΠ Νεμέα, ΠΟΠ Μαντίνεια, ΠΓΕ Αρκαδία σε Τρίτες Χώρες (Κίνα)» στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου και την υπ’ αρίθ. Πρωτ.: 1108/252336/12-10-2020 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Προϋπολογισμός Έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 1108/252336/12-10-2020 Απόφαση Έγκρισης είναι 409.219,60€ και περιλαμβάνει σύνολο δράσεων 337.880,00€, διοικητικές δαπάνες 13.515,20€, δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων 13.900,00€, δαπάνες για την Μέτρηση των αποτελεσμάτων των Δράσεων 10.136,40€ και αμοιβή οργανισμού εκτέλεσης 33.788,00€. Οι διοικητικές δαπάνες, οι δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων και οι δαπάνες για τη Μέτρηση των αποτελεσμάτων των Δράσεων δεν θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Στα ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος καταβάλλεται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο επιπρόσθετα, σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται. Ο προϋπολογισμός του ανοικτού διαγωνισμού είναι 371.668,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι συνολικό ποσό 460.868,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου της Αναθέτουσας Αρχής και στις χώρες υλοποίησης των ενεργειών, όπως περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό ή ένωση /κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή σε Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) 1308/2013 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου.

5. Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

6. Διάρκεια υλοποίησης: Από υπογραφής σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2022.

7. Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται στην ιστοσελίδα www.tselepos.gr καθώς και από την έδρα της εταιρείας «ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε», 14ο χλμ. Τρίπολης – Καστρίου, Ρίζες Αρκαδίας, τηλ: 2710 544440, email: account@tselepos.gr και υπεύθυνη Επικοινωνίας την κ. Λαμπρινού Μοίρα (9.00 π.μ. – 15.00μ.μ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως με επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα θα απαντηθούν το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

8. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της «ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε», 14ο χλμ. Τρίπολης – Καστρίου, Ρίζες Αρκαδίας, ΤΚ 22012 , είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή courier ως και 30/3/2021 ώρα 15.00

9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών διενεργείται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, ήτοι 5/4/2021 και ώρα 12.00

10. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.

11. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

12. Kριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών

13. Γλώσσα διαγωνισμού: ελληνική

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ
ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ